• PES 32 1/24

PES 32 1/24

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 107.66€

  • Brez DDV: 88.25€
- +

PES 32 1/24

? Perocetna kislina
? Za varno dezinfekcijo pri 40°C
? Idealno za pranje v kombinaciji s sredstvom Maximo Liquid
? Zaščita vlaken v nižjem temperaturnem območju
? Naveden pod RKI in VAH in potrjuje učinek PES 32

PODROČJE UPORABE:

Za pranje in nego vsega tekstila, kot so fino in barvano perilo, sintetika, mešane
tkanine ter belo perilo. Ni primerno za volno in svilo

NAVODILA ZA UPORABO IN DOZIRANJE:

2 g PES 32 in 2-4 g Maximo Liquid ali Maximo Liquid Forte na en liter vode – razmerje čistilne
raztopine 1:5.
Za nestrokovno uporabo in zaradi nje nastalo škodo proizvajalec ne prevzema odgovornosti.
Pakiranje 24kg
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)
Piktogrami za nevarnosti:
Opozorilna beseda: Pozor
Stavki o nevarnosti:

H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H335: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Nevarne komponente za označevanje: Perocetna kislina, raztopina vodikovega hidroksida, ocetna kislina
Previdnostni stavki:

P102: Hraniti zunaj dosega otrok.

P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301+330+331: PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja..

P301+330+331: PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja..

P303+361+353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305+351+338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P304+340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika/…

P403+235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

P501: Odstraniti vsebino/posodo …

2.3 Druge nevarnosti:
Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni identificirano kot PBT substanca

vPvB: Ni Podatka

EAN koda: 3831048445426
Merska enota: KOS
Teža (neto): 24 kg
Teža (bruto): 24 kg

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake: PES, 32, 1/24, Čistila, in, sredstva,

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h