OROSEPT VK 1/10 l

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 115.57€

  • Brez DDV: 94.73€
- +

OROSEPT VK 1/10 l

1. SPLOŠNO
Orosept VK se uporablja za dezinfekcijo -razkuževanje v profesionalnih kuhinjah, prehrambni industriji, bolnicah,
domovih za starejše, bazenih, sanitarijah, savnah in bolnišnicah. Uporablja se na vseh proti vodi
odpornim površinah in površinah odpornih na alkalne raztopine.
2. NAVODILA ZA UPORABO
Bakterizid/Levurozid: lahko organsko onesnaženje: 2 % – 15 min, 30 min; 1 % – 60 min; 0,5 % – 240 min, visoko organsko onesnaženje: 2 % – 15, 30, 60 min; 1 % – 240 min; Clostridium difficile: 5 % – 60 min; Poliovirus: 5 % – 15 min, 4 % – 60 min; ECBO-Virus:5 % – 30 min; 3 % – 60 min; Adenovirus: 4 % – 30 min; Norovirus: 4 % – 30 min; Rotavirus: 3 % – 15 min; Vaccinia: 2 % – 5 min; Polyomavirus SV 40: 2 % – 30 min; Vogelgrippevirus: 0,5 % – 10 min; 1 % – 5 min.
Nanašajte v predpisanih koncentracijah in upoštevajte reakcijski cas delovanja. Pred uporabo: Pred nanosom naredite preskus na površini, ki je na manj vidnem obmocju. Varnostno opozorilo: Biocid uporabljajte varno. Proizvod je namenjen profesionalni uporabi. Za nestrokovno uporabo in zaradi nje nastalo škodo proizvajalec ne prevzema odgovornosti. Vec informacij o proizvodu je na razpolago na pripadajocem tehnicnem listu proizvoda. Proizvod uporabljajte samo za njemu ustrezna dela in ga hranite izven dosega otrok.
3. POSEBNA OPOZORILA
Navodilo za varno ravnanje z odpadki: Odstranite odpadek v skladu z veljavnimi predpisi.
Embalažo je mogoce ponovno uporabiti po ocišcenju.
Uporabnik mora upoštevati nacionalne zakone o odstranjevanju.
Ukrepi za prvo pomoc:
Pri stiku s kožo takoj odstranite vsa onesnažena oblacila in obutev, razen ce se je prilepila na kožo. Prizadeto kožo umijte s tekoco vodo za minimalno 10 min, ce je snov še vedno na koži. V primeru opekline ali simptomov zastrupitve obišcite zdravnika.
Pri stiku z ocmi ocesno režo 15 min izpirajte pod tekoco vodo. Obišcite zdravnika na specialisticnem pregledu.
Pri zaužitju sperite usta z vodo. Ce je oseba pri zavesti naj takoj popije pol litra vode. Ne izzivati bruhanja. Posvetujte se z zdravnikom.
Pri vdihovanju umaknite prizadeto osebo na svež zrak. V primeru draženja dihalnih poti se posvetujte z zdravnikom.
4. TEHNICNI PODATKI
Rok trajanja:minimalno 3 leti v originalni embalaži
Skladišcenje:--------------
pH vrednost kocentrata: cca. 13
Vsebovane snovi:neionski tenzidi, kationski tenzidi
Oznacevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008
Izdelek je razvršcen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
Piktogrami za nevarnosti GHS05; GHS07; GHS09
Previdnostni stavki
H314 Povzroca hude opekline kože in poškodbe oci.
H335 Lahko povzroci draženje dihalnih poti.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
Varnostni stavki
P280 Nositi zašcitne rokavice/zašcitno obleko/zašcito za oci/zašcito za obraz.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

P312 Ob slabem pocutju poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P403 + P233 Hraniti na dobro prezracevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi predpisi.
"Pred uporabo natancno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v tocki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048405840
Merska enota: KOS
Teža (neto): 10.2 kg
Teža (bruto): 10 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:OROSEPT, VK, 1/10, l, Čistila, in, sredstva, KLEEN, PURGATIS

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h