DIRT-EX 1/10 lit

  • Razpoložljivost: Na zalogi
  • 38.38€

  • Brez DDV: 31.46€

Sredstvo Dirt-ex je izjemno mocno cistilo; odstranjuje hitro in temeljito izjemno zaskorjene umazanije, oljne in mastne ostanke ipd. Primerno je za vsesplošno cišcenje v industrijskih obratih; izvrstno za cišcenje talnih oblog v industrijskih halah in delavnicah, kamnitih fasad, kakor tudi za cišcenje površin v živilsko predelovalni industriji z visoko stopnjo onesnaženosti. Primerno je za strojno in rocno cišcenje (avtomatski cistilni stroji, cišcenje z visokotlacnimi crpalkami ipd.
2. PODROCJA UPORABE
Cistilo je primerno za cišcenje vseh pralnih in na alkalije odpornih površin in talnih oblog kot so PVC, naravni in umetni kamen, plošcic, armatur, sanitarnega porcelana, kromirani delov in nerjavnega jekla.
3. DOZIRANJE
Vecinoma se uporablja mešanica v razmerju 1:1 do 1:10 (1 – 5 litrov cistila na 10 litrov vode) Pri
manjših necistocah / oblog umazanij je možna uporaba sredstva v razmerju 1:100 (1 dl na 10 litrov
vode). Pri cišcenju z visokotlacno crpalko zadovoljuje koncentracija v razmerju 0,5 - 1%.
4. NAVODILA ZA CIŠCENJE
Pri rocnem vzdrževalnem cišcenju nanašamo cistilno raztopino na cišceno površino s pomocjo gobe
oziroma krpo. Cišcenje lahko opravimo tudi z vodotlacno crpalko, mop pripravo oziroma z avtomatskim
cistilnim strojem.
5. VARNOST
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvršcen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
Piktogrami za nevarnosti GHS05, GHS07
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je treba etiketirati: 2-Butoksietanol, 2-Aminoetanol, silicijeva kislina, kalijeva sol
Kalijev hidroksid
Izjave o nevarnosti
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H314. Povzroca hude opekline kože in poškodbe oci
H335 Lahko povzroci draženje dihalnih poti
Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati
kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih

imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi
predpisi.
Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni podatka.

vPvB: Ni podatka.
"Pred uporabo natancno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v tocki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048339497
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 11.5 kg
Teža (bruto): 11.01 kg

Napišite mnenje

Prosimo prijavite se ali registrirajte za mnenje