• GERMEX B-12 1/10 lit

GERMEX B12 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 172.94€

  • Brez DDV: 141.75€
- +

GERMEX B12 1/10 lit

Dezinfekcija se izvaja z uporabo kvartarnih amonijevih spojin. Germe B-12 deluje baktericidno in fungicid no (Cindisa). Sredstvo odstranjuje in preprečuje slabe vonjave. Pri izvajanju preventivne dezinfekcije površin v splošnih zdravstvenih ordinacijah in bolnišnicah raztopina koncentracije 0,75% uniči v roku 4 ur vse klice.
2. PODROCJA UPORABE
Sredstvo je primerno za izvajanje aktivne in preventivne dezinfekcije površin in opreme npr.: talnih
površin, sten, pohištvene opreme, sanitarij, medicinskih aparatov, ogrodij postelj in stolov itd. v
objektih kot so bolnišnice, medicinske ambulante, otroški vrtci, varstvene ustanove itd.
Mikrobiološki testni rezultati:
Dezinfekcijsko čistilo Germe B-12 je kot je dokazano učinkovito proti: bakterijam / kvasovkam /
Cindisa / virusom.
3. DOZIRANJE
V 10 litrov vode dodamo 0,75 dl čistila (0,75%)
4. NAVODILA ZA UPORABO
- Dezinfekcija in čiščenje tal: V primeru da je potrebno opraviti čiščenje z vlažnim
brisanjem; na površino nanesemo raztopino in jo istočasno razprostremo. Ostanke čistila
poberemo s talne površine.
- Dezinfekcija in čiščenje sten, naprav in drugih priprav: Predmet ali površino prvo
namočimo z suspenzijo in nato površino odrgnemo z ožeto krpo. Predmete ali površine ne
smemo spirati po opravljenem čiščenju.
- Dezinfekcija in čiščenje v živilsko predelovalni industriji: Prvo površine omočimo
ročno oziroma z visokotlačno črpalko. Površine spiramo naknadno v odvisnosti obratnih
predpisov. Posode in površine, katere prihajajo v kontakt z živili se morajo po izteku
predvidenega kontaktnega časa med suspenzijo in površino splahniti s pitno vodo.
5. VARNOST
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS07, GHS09
Opozorilna beseda Pozor
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: Kvartarne amonijeve spojine, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi Didecilmetilamonijev klorid
Kvartarne amonijeve spojine, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridi.
Stavki o nevarnosti
H315 Povzroca draženje kože.
H319 Povzroca hudo draženje oci.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P260 Ne vdihavati prahu ali meglice
P280 Nositi zašcitne rokavice/zašcitno obleko/zašcito za oci/zašcito za obraz.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi
predpisi.
"Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v točki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048393352
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 10.47 kg
Teža (bruto): 10 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:GERMEX, B12, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h