• BENDES OXY

DEPTIL PA 15 PLUS 1/24

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 97.60€

  • Brez DDV: 80.00€
- +

DEPTIL PA 15 PLUS 1/24

Zelo učinkovito tekoče dezinfekcijsko sredstvo, posebej zasnovano za CIP čiščenje in opremo v čistilnih tunelih za živilsko industrijo. Uporablja se v industriji mleka in pijač za hitro dezinfekcijo površin, centrifug, rezervoarjev, hladilnikov, cevovodov, strojev in opreme, ki so v stiku s hrano ter tudi za sterilizacijske postaje.
Biocidna aktivna snov:
Perocetna kislina (Peracetic acid): 150.0 g/kg
Vodikov peroksid (Hydrogen peroxide): 230.0 g/kg
Biocidne lastnosti:
Razkužilo, namenjeno za PT4 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012
sistemi dezinfekcije ali razkuževanje z namakanjem
Baktericidni pri 0,05% s kontaktnim časom 5 minut
Fungicidni pri 1% s kontaktnim časom 15 minut
Sporicidni pri 0,25% s kontaktnim časom 60 minut
Virucidni proti bakteriofagiom pri 0,025% s kontaktnim časom 15 minut
Površinska dezinfekcija
Baktericidni pri 0,1% s kontaktnim časom 5 minut
Fungicidni pri 0,1% s kontaktnim časom 15 minut
Baktericidni pri 0,1% s kontaktnim časom 5 minut
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v skladu z Uredbo CLP.
Piktogrami za nevarnost
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Raztopina vodikovega peroksida
Peroksiocetna kislina
Stavki o nevarnosti
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H242 Segrevanje lahko povzroči požar.
H290 Lahko je jedko za kovine.
H302+H312+H332 Zdravju škodljivo pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju
H314 Povzroča hude opekline kože in hude poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Previdnostni stavki
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in

če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

EAN koda: 900782304176
Merska enota: KOS
Teža (neto): 22.1 kg
Teža (bruto): 22 kg

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:DEPTIL, PA, 15, PLUS, 1/24, Čistila, in, sredstva, BENT, EXCELLENT, D.O.O.

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h