• BENFOAM B CLK 1

FOAM CL-K52 1/22

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 95.34€

  • Brez DDV: 78.15€
- +

FOAM CL-K52 1/22

Tekoce alkalno penece cistilno in dezinfekcijsko sredstvo s povecano vsebnostjo aktivnega klora.
Podrocje uporabe:
Za splošno cišcenje s pomocjo alkalne pene in dezinfekcijo tal, plošcic, delovnih površin, transportnih trakov, proizvodnih prostorov in opreme iz nerjavecega jekla in umetnih mas.
Znacilnosti:
* cišcenje in dezinfekcija v enem delovnem procesu
* odlicna dezinfekcija kapaciteta
* hiter dezinfekcijski ucinek proti širokemu spektru mikroorganizmov
* mocan odstranjevalec proteinov in mašcob
* BENFOAM B-CLK ustvarja stabilno peno
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvršcen in oznacen v skladu z Uredbo CLP.
. Piktogrami za nevarnost
GHS05 GHS09
. Opozorilna beseda Nevarno
. Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Kalijev hidroksid
Natrijev hipoklorit
. Stavki o nevarnosti
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroca hude opekline kože in hude poškodbe oci. H410
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
. Previdnostni stavki
P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.
P273 Prepreciti sprošcanje v okolje.
P220 Hraniti loceno od kislin.
P280 Nositi zašcitne rokavice/zašcitno obleko/zašcito za oci/zašcito za obraz.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in

ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
. Dodatni podatki:
EUH031 V stiku s kislinami se sprošca strupen plin.

EAN koda: 3831048430231
Merska enota: KOS
Teža (neto): 25.1 kg
Teža (bruto): 25 kg

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:FOAM, CL-K52, 1/22, Čistila, in, sredstva, BENT, EXCELLENT, D.O.O.

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h