• BENCIP S NO 1

BENCIP S NO 1/22

  • Razpoložljivost:
  • Ni na zalogi


BENCIP S NO 1/22

Tekoče kislo čistilno sredstvo za živilsko industrijo
Za čiščenje grelnikov mleka, UHT opreme, uparjalnikov, rezervoarjev, cevi, posod in centrifug in druge opreme v živilski industriji iz nerjavečega jekla in na kisline odpornih umetnih mas. Zelo dobro raztopi vse anorganske sestavine mlečnega, pivskega in vinskega kamna.
Način uporabe (po vsaki proizvodnji): koncentracija 0,5-2,0%, temperatura 50-85oC, čas delovanja pribl. 20 minut oziroma odvisno od uporabe.
Po uporabi skrbno izperite z obilo pitne vode!
pH= 1,8
Glavne značilnosti:
popolnoma raztopi anorganske sestavine mlečnega kamna in kontaminacije na osnovi lestvic
trdota vode nima vpliva na učinkovitost delovne raztopine
BENCIP S-NO je posebej primeren za opremo iz nerjavečega jekla
Hraniti v dobro zaprti posodi. Za pravilno uporabi upoštevati navodila za uporabo in varnostni list.
Sredstvo je namenjeno profesionalni uporabi. Za posledice nestrokovne uporabe ne prevzemamo odgovornosti. Hranite izven dosega otrok.
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v skladu z Uredbo CLP.
. Piktogrami za nevarnost
GHS05
. Opozorilna beseda Nevarno
. Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Dušikova kislina
. Stavki o nevarnosti
H314 Povzroča hude opekline kože in hude poškodbe oči.
. Previdnostni stavki
P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in

če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja


EAN koda: 3831048429570
Merska enota: KOS
Teža (neto): 22.1 kg
Teža (bruto): 22 kg

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:BENCIP, S, NO, 1/22, Čistila, in, sredstva, BENT, EXCELLENT, D.O.O.

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h