• REFIX FRESH 10 L

REFIX FRESH 1/10 lit

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 73.94€

  • Brez DDV: 60.61€
- +

REFIX FRESH 1/10 lit

Olajša cišcenje prahu in necistoce po postopku vlažnega brisanja. Sredstvo ne vpliva negativno na talno oblogo oziroma njegov premaz. Cišcenje po postopku vlažnega brisanja povecuje varnost pred zdrsom. Sredstvo ob uporabi sprošca v prostoru nevsiljiv, prijetno osvežilen vonj.
2. PODROCJA UPORABE
Sredstvo je namenjeno za vzdrževanje s premazom zašcitenih oziroma nezašcitenih talnih oblog iz
PVC. linoleja, gume, epoksidnih smol, naravnega in umetnega kamna, parketa itd.
3. DOZIRANJE
Sredstvo uporabljamo nerazredceno.
4. NAVODILA ZA UPORABO
Sredstvo nanesemo varcno s pršenjem oziroma z ovlažitvijo na vlažno gazo za brisanje, resice
oziroma polirno krpo. Površino nato obrišemo na vlažno. V primeru da opravljamo cišcenje na vlažno
brez polirne krpe oziroma gaze, navlažimo resice brisala za vlažno brisanje s cistilom s pomocjo
pršilke. Površino nato obrišemo.
5. VARNOST
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvršcen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS02, GHS08, GHS09
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Nafta (zemeljsko olje); Modificirana nafta z nizkim vrelišcem (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov pridobljena z destilacijo reakcijskih produktov izobatama z monoolefinskimi Ogljikovodiki obicajno v obmocju števila ogljikov od C3 do C5. Sestoji pretežno iz razvejanih nasicenih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v obmocju do C9 do C12 z vrelišcem v obmocju od približno 150°C do 220°C. )
Stavki o nevarnosti H226
Vnetljiva tekocina in hlapi.
H304
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H411
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
Previdnostni stavki P102
Hraniti zunaj dosega otrok.
P301+P310

PRI ZAUŽITJU: Takoj poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P303+P361+P353
PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati kožo z vodo/prho.
P405
Hraniti zaklenjeno.
P501
Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni podatka.

vPvB: Ni podatka
"Pred uporabo natancno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v tocki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048336618
Merska enota: KOS
Mere: 300/230/200
Teža (neto): 8.14 kg
Teža (bruto): 7.67 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Strinjam se s pogoji poslovanja.
Želim prejemati novice.
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:REFIX, FRESH, 1/10, lit, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h