• Sredstvo Gumex a odstranjevanje žvečilnega gumija, zlasti s preprog, pa tudi ostalih površin

GUMEX 1/250 ml

  • Razpoložljivost:
  • Na zalogi
  • 8.86€

  • Brez DDV: 7.27€
- +

GUMEX 1/250 ml

Sredstvo je ucinkovita kombinacija organskih topil za odstranjevanje žvecilnega gumija s preprog in ostalih slicnih površin. Lepilna moc vseh vrst žvecilnih gumijev se po kontaktu s sredstvom tako zreducira, da jih je možno odlušciti. Enako je možno obdelati tudi ostale lepljive ostanke kot so mase za gnetenje, ostanke lepil ipd.
2. PODROCJA UPORABE
Sredstvo je namenjeno za odstranjevanje žvecilnega gumija, zlasti s preprog, pa tudi ostalih površin.
3. DOZIRANJE
Sredstvo uporabljamo nerazredceno.
4. NAVODILA ZA UPORABO
Žvecilni gumi odstranimo s pomocjo napojene krpe z sredstvom. Z napojeno krpo omoceno žvecilni
gumi in nato pocakamo da sredstvo nekaj casa deluje na žvecilni gumi. Na kraju žvecilni gumi
odstranimo. V posebno trdovratnih primerih odstranimo sprošcen žvecilni gumi s plasticno pleskarsko
lopatico. Sprošcen žvecilni gumi takoj odstranimo.
5. VARNOST
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvršcen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
Pikogrami za nevarnosti GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
Opozorilna beseda Nevarno
Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Nafta (zemeljsko olje), težki alkila; Modificirana nafta z nizkim vrelišcem (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov pridobljena z destilacijo reakcijskih produktov izobatama z monoolefinskimi Ogljikovodiki obicajno v obmocju števila ogljikov od C3 do C5. Sestoji pretežno iz razvejanih nasicenih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v obmocju do C9 do C12 z vrelišcem v obmocju od približno 150°C do 220°C. )
(R)-p-Menta-1,8-dien
Stavki o nevarnosti
H226 Vnetljiva tekocina in hlapi.
H315 Povzroca draženje kože.
H317 Lahko povzroci alergijski odziv kože.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati kožo z vodo/prho.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
"Pred uporabo natancno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarne lastnosti izdelka si oglejte v varnostnem listu v poglavju 2, v tocki 2.2 Elementi etikete ali v poglavju 15 Zakonsko predpisani podatki.«.

EAN koda: 3831048300688
Merska enota: KOS
Mere: 130/60/45
Teža (neto): 0.225 kg
Teža (bruto): 0.225 kg

Izpolnite obrazec. Dokumente boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:GUMEX, 1/250, ml, Čistila, in, sredstva, PRAMOL, CHEMIE

Tel: 01/589 63 30
Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00 -18.00h